Biomaterials Lab., Kansai University

Biomaterials Lab., Kansai University

Member

PI

 • Yasuhiko Iwasaki C.V.

PD

 • Akihisa Otaka

D3

 • Shunsuke Sugimoto

D2

 • Susita Noree

D1

 • Suphatra Hiranphinyophat

M2

 • Shugo Kawai
 • Kosuke Fujimori

M1

 • Masayuki Fujita

B4

 • Yuta Imai
 • Minami Kohara
 • Mitsuki Nakamura
 • Hiroki Nakano
 • Ryoya Saisho

B3

 • Yuya Fukuda
 • Yasuhiro Hirota
 • Kenjiro Kiyono
 • Yuto Shimizu
 • Koji Takahashi
 • Hidetaka Ura
 • Miyu Yamashita


page top

Department of Chemistry and Materials Engineering
Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering
Kansai University
3-3-35 Yamate-cho; Suita-shi, Osaka 564-8680; Japan