Biomaterials Lab., Kansai University

Biomaterials Lab., Kansai University

Member

PI

 • Yasuhiko Iwasaki C.V.

PD

 • Akihisa Otaka

D2

 • Shunsuke Sugimoto

D1

 • Susita Noree

M2

 • Naoyuki Inoue
 • Takuma Ito
 • Sana Iwasaki

M1

 • Shugo Kawai
 • Kosuke Fujimori

B4

 • Masayuki Fujita
 • Shotaro Koyanagi
 • Seita Matsui
 • Kentaro Nagata
 • Tomoki Yamaguchi
 • Shuhei Yamauchi

B3

 • Yasuhiro Hirota
 • Yuta Imai
 • Minami Kohara
 • Mizuki Nakakura
 • Mitsuki Nakamura
 • Hiroki Nakano
 • Ryoya Saisho


page top

Department of Chemistry and Materials Engineering
Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering
Kansai University
3-3-35 Yamate-cho; Suita-shi, Osaka 564-8680; Japan